Ieri    Settimana: precedente    attuale    successiva    altra Tel. 091 683 31 98 www.tcmorbio.ch Admin tools: Login Regolamento
Settimana 43

Settimana precedente    Settimana attuale    Settimana successiva07:1508:1509:1510:1511:1512:1513:1514:1515:1516:1517:1518:1519:1520:1521:1522:15
Mercoledý
23-10-2019
1
Neri-Parm
Cava-Cano
Corsi jtg
Corsi jtg
Corsi jtg
Corsi jtg
LORENZO
Manutenzi
2
Masc-Atta
Bass-Beca
Ross-ospi
Corsi jtg
Corsi jtg
Corsi jtg
Manutenzi
3
Smit-De V
Terr-Terr
Pese-Pere
Ricc-Salv
capp-capp
Manutenzi
4
LELE
GUANZI
GUANZI
Ronc-Cava
orte-bert
Reca-Raff
TC S-Mazz
Fubi-Triv
LELE
LELE
Manutenzi
Giovedý
24-10-2019
1
Merc-Ferr
Corsi jtg
Corsi jtg
Corsi jtg
Manutenzi
2
Giud-Bern
LORENZO
Manutenzi
3
Recl-Rizz
Serr-ospi
FINALE MD
FINALE MD
FINALE MD
Manutenzi
4
LELE
Gall-Brun
Mila-ospi
Manutenzi
Venerdý
25-10-2019
1
St÷c-Aspe
Cava-Bals
LORENZO
LORENZO
Corsi jtg
Corsi jtg
Manutenzi
2
Bass-Beca
Cher-Base
Sant-Bugi
Corsi jtg
Corsi jtg
Manutenzi
3
Pere-Catt
Manutenzi
4
GUANZI
GUANZI
Manutenzi
Sabato
26-10-2019

1
CONSOLAZI
CONSOLAZI
CONSOLAZI
Doppi Jun
Doppi Jun
Doppi Jun
Doppi Jun
Doppi Jun
Doppi Jun
Manutenzi
2
negr-barb
negr-barb
Cano-Cano
Doppi Jun
Doppi Jun
Doppi Jun
Doppi Jun
Doppi Jun
Doppi Jun
Manutenzi
3
FINALI
FINALI
CONSOLAZI
CONSOLAZI
CONSOLAZI
Doppi Jun
Masc-Atta
Manutenzi
4
FINALI
FINALI
FINALI
Doppi Jun
Doppi Jun
Manutenzi
Domenica
27-10-2019

1
Manutenzi
2
Manutenzi
3
FINALI
FINALI
FINALI
Manutenzi
4
FINALI
FINALI
FINALI
Manutenzi
Lunedý
28-10-2019
1
manutenzi
manutenzi
manutenzi
Rec Corsi
Rec Corsi
Manutenzi
2
Manutenzi
3
Manutenzi
4
Manutenzi
Martedý
29-10-2019
1
SIMPATIA
SIMPATIA
Rec Corsi
Rec Corsi
Manutenzi
2
manutenzi
manutenzi
manutenzi
Rec Corsi
Rec Corsi
Manutenzi
3
Manutenzi
4
LELE
Manutenzi
Settimana precedente    Settimana attuale    Settimana successiva07:1508:1509:1510:1511:1512:1513:1514:1515:1516:1517:1518:1519:1520:1521:1522:15